mniej
mniej
 • Nie masz nowych powiadomień

Warunki ogólne

Postanowienia ogólne

1.
Niniejsze Ogólne Warunki Wypożyczania regulują zasady Wypożyczenia Pojazdu w ramach zawieranych w Serwisie internetowym awocaro.com przez Użytkowników Umów Wypożyczenia.

2.
Niniejsze OWW stanowią załącznik do Regulaminu Serwisu Internetowego.

3.
W celu uniknięcia wątpliwości, w sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWW, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Serwisu internetowego, a w przypadku sprzeczności pomiędzy zapisami OWW oraz Regulaminu, zastosowanie znajdują zapisy Ogólnych Warunków Umów.

4.
W przypadku, gdy kierującym Pojazdem w czasie trwania Umowy Wypożyczenia, jest lub ma być osoba inna niż zawierający Umowę Wypożyczenia Kierowca, wszelkie postanowienia niniejszego OWW oraz Regulaminu, odnoszące się do Kierowcy mają odpowiednie zastosowanie również do takiej osoby.

Wypozyczenie

1.
Każdy Użytkownik Serwisu ma możliwość zawarcia z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu Umowy Wypożyczenia, na mocy której Właściciel zobowiązuje się oddać Kierowcy do używania przez czas oznaczony, wskazany przez w „Zapytaniu” Pojazd, oferowany do Wypożyczania w Ogłoszeniu Właściciela.

2.
Kierowca zobowiązuje się do opłacenia Opłaty wynajmu oraz pozostałych opłat dodatkowych, na zasadach wskazanych w Regulaminie oraz w wysokości wskazanej w Serwisie.

3.
Kierowcą nie mogą być osoby, które w dniu zawarcia Umowy Wypożyczenia nie mają ukończonego 18-roku życia oraz nie posiadają uprawnień do kierowania pojazdem kategorii, do której należy wypożyczany Pojazd przez okres krótszy niż 1 (jeden) rok.

Wydanie i zwrot pojazdu

1.
Miejsce Wydania Pojazdu wskazane jest każdorazowo przez Właściciela w Ogłoszeniu.

2.
O ile Strony indywidualnie nie postanowiły inaczej, terminem wydania Pojazdu jest każdorazowo pierwszy dzień obowiązywania Umowy Wypożyczenia. Strony indywidualnie uzgadniają dokładną godzinę wydania Pojazdu, korzystając w tym celu w z modułu wiadomości, dostępnego ramach Konta w Serwisie, dostępnego dla Stron po zawarciu Umowy.

3.
Strony mogą indywidualnie postanowić, o dodatkowym uregulowaniu odrębną umową Stron dodatkowych warunków Wypożyczenia, jak również postanowić o stwierdzeniu stanu Pojazdu w momencie jego wydania oraz danych Stron odrębnym protokołem.

4.
W momencie wydania Pojazdu do Wypożyczenia, Właściciel może poprosić Kierowcę o przedstawienie do wglądu dokumentu poświadczającego posiadanie uprawnień do kierowania pojazdem kategorii, do której należy Wypożyczony Pojazd, potwierdzenie tożsamości Kierowcy, prawdziwości podanych przez niego danych, jak również dokumentu poświadczającego umocowanie do występowania w imieniu i na rzecz Przedsiębiorcy – w przypadku gdy jest on Przedsiębiorcą.

5.
Wraz z wydaniem Pojazdu, Właściciel przekazuje Kierowcy kluczyki jak również dokumenty niezbędne do zgodnego z przepisami powszechnie obowiązującego prawa poruszania się Pojazdem.

6.
Właściciel Pojazdu najpóźniej w momencie jego wydania Kierowcy, przekazuje Kierowcy niezbędne wytyczne oraz instrukcje dotyczące używania oraz eksploatacji Pojazdu.

7.
Kierowca odpowiada za Pojazd od momentu jego wydania.

8.
Pojazd zostaje zwrócony w miejscu jego odbioru oraz w dniu przypadającym na ostatni dzień terminu Wypożyczenia, zgodnie z zawartą Umową Wypożyczenia. Strony samodzielnie ustalają godzinę zwrotu Pojazdu.

9.
W przypadku braku zwrotu Pojazdu w uzgodnionym terminie oraz miejscu, Właściciel jest również uprawniony do obioru od Kierowcy Pojazdu, w każdym miejscu, w którym Pojazd aktualnie się znajduje.

10.
Jeśli Strony tak zdecydują zwrot Pojazdu zostaje potwierdzony podpisywanym przez Strony protokołem zwrotu Pojazdu, stwierdzającego stan Pojazdu w momencie jego oddania przez Kierowcę.

11.
W przypadku, gdy Kierowca odmawia lub nie może podpisać protokołu zwrotu Pojazdu, Właściciel podpisuje samodzielnie Protokół zwrotu wraz z zaznaczeniem faktu odmowy podpisania protokołu zwrotu przez Kierowcę i/lub jego przyczyn.

12.
Właściciel może udokumentować dodatkowo stan zwracanego Pojazdu, w tym wykonać fotografię, nagranie video lub dodatkowy opis stanu zwracanego Pojazdu.

13.
Wypożyczenie trwa przez czas określony – zgodnie z Umową Wypożyczenia Stron. W celu przedłużenia Umowy Wypożyczenia, Strony zawierają kolejną Umowę Wypożyczenia z wykorzystaniem Serwisu, na zasadach określonych w Regulaminie.

Prawa i bobwiazki kierowcy

1.
Kierowca jest zobowiązany do wskazania Właścicielowi swoich prawidłowych, prawdziwych i aktualnych danych, a w przypadku gdy kierującym Pojazdem ma być inna osoba, również danych osoby, która będzie użytkowała Pojazd w czasie trwania Umowy Wypożyczania.

2.
Kierowca zobowiązuje się do utrzymywania Pojazdu w należytym stanie, w tym dokonywania we własnym zakresie i na własny koszt jego konserwacji i napraw bieżących niezbędnych do zachowania Pojazdu w stanie niepogorszony, w tym w szczególności utrzymywania Pojazdu w stanie czystości, z uwzględnieniem jego zużycia wskutek prawidłowego używania, oraz ponoszenia ciężarów związanych z własnością rzeczy, z zastrzeżeniem ppkt. 3 poniżej.

3.
Kierowca powinien korzystać z Pojazdu w sposób odpowiadający jego właściwością oraz przeznaczeniu, a w szczególności zobowiązany jest do:

 • odpowiedniego zabezpieczenia Pojazdu oraz jego elementów i wyposażenia przed zniszczeniem, uszkodzeniem, utratą, w tym w szczególności kradzieżą - stosując się w tym celu do wytycznych Właściciela w zakresie zamykania Pojazdu, jego zabezpieczenia za pomocą blokad oraz alarmów lub innych zabezpieczeń, jak również pozostawiania Pojazdu wyłącznie na Parkingach strzeżonych lub zamykanych posesjach;

 • zabezpieczenia w odpowiedni sposób dokumentów przekazanych przez Właściciela wraz z Pojazdem, w tym w szczególności dokumentu polisy Pojazdu, dowodu rejestracyjnego oraz innych dokumentów Pojazdu, przed ich utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem;

 • bieżącego i stałego monitoringu stanu Pojazdu i niezwłocznego zgłaszania Właścicielowi wszelkich dostrzeżonych wad i usterek, oraz postępowania zgodnie z poleceniami Właściciela w tym zakresie;

 • dokonywania nakładów związanych z użytkowaniem Pojazdu, w tym w szczególności weryfikacji stanu i ewentualnego uzupełniania paliwa oraz płynu do spryskiwaczy. W zakresie wymiany innych elementów, części czy płynów Pojazdu, są one możliwe wyłącznie po uzyskaniu wcześniejszej zgody Właściciela na takie działanie;

 • stosowania w Pojeździe wyłącznie paliwa zgodnego ze specyfiką silnika Pojazdu wskazanego w jego dowodzie rejestracyjnym oraz wytycznymi Właściciela w tym zakresie;

 • udostępniania Właścicielowi Pojazdu w celu dokonania wszelkich przeglądów, kontroli i technicznych badań okresowych, których obowiązek przeprowadzenia wynika zarówno z obowiązujących przepisów prawa, wskazań producenta Pojazdu, jak i wytycznych Właściciela w tym zakresie;

 • bieżącego regulowania wszelkich opłat związanych z korzystaniem z Pojazdu, w szczególności takich jak opłaty za parkowanie, opłaty za wjazd do określonych miejsc lub stref, innych opłat administracyjnych, jak również innych obciążeń, w tym związanych z nieprawidłowym lub niezgodnym z prawem korzystaniem z Pojazdu (w tym grzywien i mandatów) oraz opłat za czyszczenie i sprzątanie Pojazdu;

 • o ile inaczej nie ustalono, dokonania zwrotu Pojazdu w uzgodnionym z Właścicielem miejscu oraz czasie, wraz z kompletnym wyposażeniem, przekazanymi z Pojazdem dokumentami oraz elementami dodatkowymi;

 • niezwłocznego poinformowania Właściciela o uszkodzeniu, zniszczeniu lub innej usterce bądź utracie Pojazdu, a w przypadku stwierdzenia kradzieży również zgłoszenia tego faktu Policji, jak również niezwłocznego powstrzymania się od użytkowania Pojazdu, które może wpływać na pogłębianie się uszkodzenia lub usterki;

 • zwrócenie Pojazdu bez zabrudzeń – zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych;

 • zwrócenie Pojazdu z poziomem stanu paliwa nie niższym niż jego poziom w momencie wydania mu Pojazdu.

4.
W zakresie korzystania z Pojazdu objętego Wypożyczeniem, Kierowca jest zobowiązany do niepodejmowania działań sprzecznych z prawem, zasadami dobrych obyczajów, jak również korzystania z niego w sposób sprzeczny z jego zastosowaniem i właściwościami. Właściciel samodzielnie określa, jakie czynności będą zakazane w stosunku do Pojazdu objętego Wypożyczenie, w szczególności może wskazać, że zakazane w stosunku do jego Pojazdu będzie:

 • udostępnianie do kierowania Pojazdu innej osobie niż Kierowca lub o osoba kierująca wskazana Właścicielowi w momencie zawarcia Umowy, w tym zarówno udostępnianie go w sposób odpłatny jak i nieodpłatny;

 • przewożenia w Pojeździe zwierząt;

 • palenia tytoniu, korzystania z papierosów elektronicznych oraz spożywania napojów alkoholowych w Pojeździe;

 • dokonywanie napraw, wymian, przeróbek i innych modyfikacji w Pojeździe bez uzyskania uprzedniej zgody Właściciela na takie działanie, z zastrzeżeniem zmian dopuszczalnych na gruncie niniejszego OWW;

 • korzystania z Pojazdu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem i właściwościami, jak również podejmowania działań powodujących utratę przez Pojazd gwarancji producenta;

 • holowanie lub ciągnięcie Pojazdem innych pojazdów, urządzeń, naczep lub jakiegokolwiek typu maszyn czy urządzeń;

 • wykorzystanie Pojazdu w sposób sprzeczny z jego zastosowaniem, w tym wskazaną w dokumentach Pojazdu dopuszczalną ładownością oraz przewożenie w Pojeździe osób w liczbie przekraczającej maksymalną liczbą miejsc siedzących wskazanych w dokumentach Pojazdu;

 • wykorzystywania Pojazdu do udziału w wyścigach, zawodach, rajdach, jeździe terenowej czy wykonywania sportu.

5.
Właściciel samodzielnie określa czy Kierowca może poruszać się Wypożyczonym Pojazdem wyłącznie po terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, terytorium Unii Europejskiej lub może przewidzieć inne ograniczenia terytorialne dotyczące wypożyczanego Pojazdu.

6.
Właściciel Pojazdu według własnego uznania oraz samodzielnie może określić czy przewiduje jakieś sankcje oraz w jakiej formie i wysokości za naruszenie określonych przez niego zakazów, o których mowa powyżej.

7.
Kierowca w czasie trwania Umowy Wypożyczenia, posługując się Wypożyczonym Pojazdem jest zobowiązany do przestrzegania przepisów obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym z dnia 20 stycznia 1997 roku (Dz.U. Nr 98, poz. 602 ze zm.).

8.
Kierowca zobowiązuje się do pomocy i udziału w procedurze likwidacji szkody przez Właściciela, w tym w szczególności przekazania niezbędnych informacji lub złożenia stosownych wyjaśnień lub oświadczeń.

Odpowiedzialność

1.
Kierowca ponosi odpowiedzialność za Pojazd od momentu jego wydania, na zasadach wskazanych w pkt. powyżej.

2.
W Ogłoszeniu mogą być oferowane do Wypożyczenia wyłącznie Pojazdy posiadające ubezpieczenie OC i/lub AC. Właściciel przekaże Kierowcy zasady posiadanych przez Pojazd polis.

3.
Przedmiotem Umowy Wypożyczenia mogą być jedynie Pojazdy do których Właściciel posiada stosowne uprawnienie do dysponowania nimi na potrzeby zawieranych Umów Wypożyczenia oraz oświadczania o gotowości zawierania takich umów.

Postanowienia końcowe

1.
Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych na gruncie niniejszego OWW, pomiędzy Właścicielem a Kierowcą, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWW mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

3.
Zmiany niniejszego OWW są dokonywane w trybie właściwym dla zmian Regulaminu. Zmiany OWW, nie mają zastosowania do zawartych już Umów Wypożyczenia, w okresie ich obowiązywania.