mniej
mniej
 • Nie masz nowych powiadomień

Regulamin Awocaro

Postanowienia ogólne

1.
Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego aworcaro.com (zwanego dalej: "Serwisem Internetowym” lub "Serwisem”) przez "Awocaro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu.

2.
Serwis internetowy stanowi nowoczesną platformę umożliwiającą Użytkownikom zainteresowanym oddaniem swoich Pojazdów w odpłatny najem oraz Użytkownikom chcącym dokonać najmu takich Pojazdów - zawarcie umów w tym zakresie.

3.
Kontakt z Usługodawcą odbywa się:

 • listownie na adres: pl. Solny 14/3, 50-062 Wrocław;

 • e-mailowo – na adres Usługodawcy: support@awocaro.com;

 • telefoniczne pod numerem: +48 570 055 000;

 • a pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.

4.
Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej www.awocaro.com, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

5.
Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów, należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

6.
Zabronione jest kopiowanie, powielanie, modyfikowanie, zwielokrotnianie czy rozpowszechnianie jakiejkolwiek części Serwisu, Usługi lub jej elementów bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy, poza przypadkami wyraźnie dozwolonymi przez przepisy obowiązującego prawa i Regulamin.

7.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet. Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest elementem Serwisu, a ich zasady określają odpowiednie podmioty trzecie.

8.
Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, rodzaje i zakres Usług, warunki świadczenia Usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

9.
Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w, Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

10.
Zasady świadczenia w ramach Serwisu innych Usług, w tym Usług płatnych, mogą określać również dodatkowe regulaminy.

Definicje

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

Usługodawca Awocaro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, pod adresem: pl. Solny 14/3, 50-062 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000825734, posiadająca numer NIP: 8971875538 oraz numer REGON: 385422760, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 (słownie: sto tysięcy) polskich złotych;

Użytkownik– Użytkownik odwiedzający Serwis internetowy, będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej;

Właściciel– Użytkownik Serwisu, umieszczający w Serwisie Ogłoszenie o gotowości oddania do wypożyczenia Pojazdu innemu Użytkownikowi Serwisu oraz zawierający Umowy Wypożyczenia Pojazdu w Serwisie, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

Kierowca– Użytkownik Serwisu zainteresowany Wypożyczeniem Pojazdu prezentowanego w Ogłoszeniu, zawierający z Właścicielem Umowę Wypożyczenia lub podejmujący wszelkie czynności w celu zawarcia takiej Umowy;

Strony Umowy– łącznie Właściciel oraz Kierowca, którzy zawarli Umowę Wypożyczenia lub podejmują wzajemne czynności w celu jej zawarcia;

Konsument– Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

Przedsiębiorca– Użytkownik będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;

Ogłoszenie– nieodpłatna, czasowa publikacja Właściciela w Serwisie, stanowiąca informacje o gotowości dokonania Wypożyczenia Pojazdu, oraz innych treści zgodnych ze specyfiką i charakterem Serwisu, stworzona, dodana i prezentowana przez Właściciela. Ogłoszenie stanowi zaproszenie do składania Zapytań;

Zapytanie– wiadomość Kierowcy adresowana do Właściciela z wykorzystaniem infrastruktury Serwisu, będąca elementem procesu ofertowego w celu zawarcia Umowy Wypożyczenia i stanowiąca pytanie Kierowcy o dostępność do Wypożyczenia w oznaczonym przez niego czasie Pojazdu prezentowanego przez Właściciela w Ogłoszeniu;

Pojazd– pojazd mechaniczny będący samochodem osobowym lub dostawczych, o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony lub inny który może być przedmiotem Wypożyczenia, zgodnie z informacją prezentowaną w Serwisie;

Umowa Wypożyczenia/Wypożyczenie– umowa zawarta pomiędzy Właścicielem a Kierowcą z wykorzystaniem infrastruktury Serwisu, na podstawie, której Właściciel oddaje, a Kierowca obejmuje Pojazd w odpłatny najem na zasadach określonych przez Strony Umowy, jak również w niniejszym Regulaminie i stanowiących jego integralną część Ogólnych Warunkach Wypożyczenia;

Ogólne Warunki Wypożyczenia/OWW – stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu, dokument określający ramowe prawa i obowiązku stron Umowy Wypożyczenia oraz zasady realizacji takiego Wypożyczenia;

Konto– przydzielona danemu Użytkownikowi część Serwisu, za pomocą której Użytkownik zarejestrowany może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu, zgodnie z Regulaminem;

Usługi– usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników Serwisu drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

Umowa umowa o świadczenie Usług Serwisu, zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;

Dni robocze– są to dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Ustawa o prawach konsumenta– ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną– ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Kodeks cywilnyKodeks cywilny 

Regulamin– niniejszy dokument.

Ogólne Zasady Korzystania z serwisu

1.
Korzystanie z Serwisu oraz jego Usług i funkcjonalności może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie oraz zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

2.
Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez siebie Usług, a w szczególności umożliwia dostęp do infrastruktury stanowiącej zestaw narzędzi i funkcjonalności pozwalających Użytkownikom na umieszczenie w Serwisie Ogłoszenia oraz zawieranie z innymi Użytkownikami Serwisu Umów Wypożyczenia Pojazdu.

3.
Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu oraz Usług:

 • urządzenie z dostępem do Internetu,

 • dostęp do poczty elektronicznej,

 • najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,

 • program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF.

4.
Zabronione jest korzystanie przez Użytkownika z Serwisu, jego zasobów i Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy, a w szczególności zabronione jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.

Usługi

1.
Świadczenie Usług w Serwisie odbywa się na zasadach określonych w niniejszym dokumencie. Korzystanie z niektórych Usług Serwisu może wymagać założenia i posiadania aktywnego Konta w Serwisie.

2.
Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z następujących Usług:
 • przeglądanie i wyszukiwanie informacji zamieszczonych w Serwisie;

 • założenie i prowadzenie Konta;

 • dodanie i prezentowanie Ogłoszenia w Serwisie;

 • zawarcie Umowy Wypożyczenia;

 • dodawanie i prezentowanie opinii w Serwisie;

 • Usługa Newsletter;

 • interaktywnego formularza umożlwiającego kontakt z Usługodawcą.

3.
Usługi oferowane w Serwisie, o których mowa w ppkt. 2 powyżej, są Usługami nieodpłatnymi, za wyjątkiem Usługi polegającej na umożliwieniu Użytkownikom zawarcia Umowy Wypożyczenia w Serwisie, która jest Usługą odpłatną, na zasadach wskazanych w dalszych zapisach niniejszego Regulaminu.

4.
Usługodawca na stronach internetowych Serwisu prezentuje ogólne informacje, w szczególności o funkcjonalnościach Serwisu, świadczonych Usługach lub inne informacje, w tym o charakterze branżowym.

5.
Użytkownik może również wyszukiwać informacje prezentowane przez Usługodawcę z wykorzystaniem wskazanych kryteriów, jak również wyszukiwać w ten sposób treści Ogłoszeń prezentowanych przez Właścicieli, w tym z wykorzystaniem usług lokalizacji. Wykorzystanie usług lokalizacji może wymagać włączenia w urządzeniu z którego Użytkownik korzysta takich usług i zapewnieniu urządzeniu dostępu do nich.

6.
Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu i wyszukiwaniu przez Użytkownika informacji udostępnionych w Serwisie, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.

7.
Usługodawca na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie umożliwia Użytkownikom założenie i prowadzenie Konta w Serwisie. Zasady i warunki świadczenia Usługi prowadzenia Konta w Serwisie zostały wskazane w pkt V. Regulaminu.

8.
Usługodawca świadczy Użytkownikom posiadającym Konto Usługę polegającą na możliwości umieszczenia i prezentowania w Serwisie Ogłoszenia o gotowości oddania Pojazdu do Wypożyczenia lub innej treści, jednak zgodnej z tematyką, specyfiką i charakterem Serwisu oraz informacjami w nim wskazanymi.

9.
Umowa o świadczenie Usługi polegającej na dodaniu i prezentacji przez Właściciela Ogłoszenia w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony – czas publikacji Ogłoszenia.

10.
Właściciel samodzielnie ustala treść Ogłoszenia, która powinna być zgodna ze stanem faktycznym oraz prawnym. Szczegółowe wymogi dotyczące Ogłoszenia, w tym wymogi techniczne dotyczące treści, zdjęć i innych elementów Ogłoszenia wskazane są na stronach internetowych Serwisu.

11.
Usługodawca udostępnia do dyspozycji Użytkowników infrastrukturę Serwisu umożliwiającą zawieranie Właścicielom odpłatnych Umów Wypożyczenia, na zasadach określonych w pkt VI. niniejszego Regulaminu.

12.
Użytkownik ma możliwość dokonania w Serwisie indywidualnych i subiektywnych opinii oraz ocen, w szczególności po zrealizowanej Umowie Wypożyczenia – opinii dotyczącej takiej transakcji, Pojazdu, czy Właściciela.

13.
Oceny oraz opinie są możliwe do dodania wyłącznie w przypadku uprzedniego zawarcia Umowy Wypożyczenia z danym Użytkownikiem lub dokonaniu Wypożyczenia danego Pojazdu. W każdym przypadku funkcjonalność dodawania opinii oraz ocen w Serwisie, jest dostępna wyłącznie dla zalogowanych do Konta Użytkowników.

14.
Użytkownik dodając opinię, ocenę czy inne wypowiedzi w Serwisie oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Usługodawcę na stronach Serwisu, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).

15.
Użytkownik ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (Usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu zakładania Konta. Użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Usługodawcę wyłącznie do Użytkownika, który dokonał subskrypcji.

16.
Użytkownik ma możliwość wysłania za pomocą formularza dostępnego w Serwisie wiadomości do Usługodawcy. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza kontaktowego jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Użytkownika za pośrednictwem formularza.

17.
Usługodawca może organizować czasowe i okazjonalne promocje, konkursy, akcje czy programy o charakterze lojalnościowym czy partnerskim. Warunki takich akcji zostaną każdorazowo podane na stronach Serwisu.

Usługa prowadzenia konta w serwisie

1.
Usługodawca umożliwia Użytkownikom możliwość założenia i prowadzenia Konta w Serwisie. Usługa prowadzenia Konta w Serwisie Internetowym dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w Serwisie. W celu poprawnego zakończenia rejestracji Użytkownik może być również proszony, o dokonanie dodatkowej aktywacji Konta, w tym z wykorzystaniem poczty e-mail i numeru telefonu (w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS kierowanej do Użytkownika, zgodnie z informacjami wyświetlanymi w Serwisie.

2.
Usługodawca umożliwia również zalogowanie się do Serwisu z wykorzystaniem konta Użytkownika w portalu społecznościowym Facebook.com lub Google.com. Użytkownik, który loguje się przez konto na portalu społecznościowym Facebook.com lub Google.com upublicznia w Serwisie swoje imię i nazwisko wraz ze zdjęciem pobranym z Facebook lub Google.

3.
Konto zawiera dane Użytkownika, podane przez niego podczas rejestracji. W przypadku jakichkolwiek zmian danych Użytkownika umieszczonych w Koncie, Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym Usługodawcy poprzez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej Usługodawcy podany w pkt. I niniejszego Regulaminu lub samodzielnego poprawienia danych, za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w ramach Konta.

4.
Poprzez dokonanie Rejestracji Konta, Użytkownik oświadcza, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich. Użytkownik w ramach korzystania z Usług Serwisu jest zobowiązany w szczególności do uzupełnienia danych wskazanych w jego Koncie.

5.
Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego Konta przypisanego do jednego adresu poczty elektronicznej. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwość korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła dostępu do Konta.

6.
Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika żądania usunięcia Konta lub samodzielnego usunięcia Konta przez Użytkownika, jak również w innych przypadkach, o których mowa w niniejszym Regulaminie.

7.
Każdy Użytkownik posiadający Konto, otrzymuje po zalogowaniu się do swojego Konta dostęp do ograniczonego zestawu narzędzi i funkcjonalności w Serwisu, zgodnie z informacjami w Serwisie. Uzyskanie pełnego dostępu do zasobów narzędzi i funkcjonalności Serwisu, w tym w szczególności infrastruktury pozwalającej na dodawanie i prezentowanie Ogłoszeń oraz zawieranie Umów Wypożyczenia wymaga uzupełnienia w Koncie informacji wskazanych jako obowiązkowe, w tym w szczególności danych dotyczących uprawnień do kierowania pojazdami oraz oraz weryfikacji adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu. Weryfikacja, o której mowa w zdaniu poprzednim odbywa się zgodnie z komunikatami wyświetlanymi w Serwisie.

Wypozyczenie pojazdu

1.
Usługodawca w ramach Serwisu oddaje Użytkownikom do dyspozycji miejsce oraz infrastrukturę Serwisu umożliwiającą zawarcie między nimi Umowy Wypożyczenia. Ramowe zasady realizacji Wypożyczenia regulują również Ogólne Warunki Wypożyczenia, stanowiące załącznik do niniejszego Regulaminu. Dodatkowo Strony Umowy Wypożyczenia mogą, w celu uregulowania specyficznych lub odrębnych zasad dotyczących Wypożyczenia, zawrzeć w momencie wydania Pojazdu do Wypożyczenia dodatkową umowę regulująca najem Pojazdu. W przypadku zawarcia takiej umowy, w zakresie nieregulowanych w niej odrębnie przez Strony stosuje się zasady wskazane w niniejszym Regulaminie oraz OWW.

2.
Usługodawca umożliwia zawarcie Umowy Wypożyczenia Użytkownikom Serwisu, którzy spełniają warunki wskazane w OWW oraz zweryfikowali podane w Koncie dane kontaktowe.

3.
Zawierana w Serwisie Umowa Wypożyczenia ma charakter odpłatny na rzecz Właściciela. Wysokość opłaty czynszowej z tytułu Wypożyczenia (dalej jako: "Opłata wynajmu”) za każdy dzień Wypożyczenia określa Właściciel samodzielnie.

4.
Z tytułu świadczenia w Serwisie Usługi polegającej na udostępnieniu infrastruktury Serwisu umożliwiającej zawarcie Umowy Wypożyczenia przysługuje Usługodawcy zarówno od Kierowcy jak i od Właściciela odrębnie wynagrodzenie w wysokości: 20 zł brutto od Kierowcy i 10% netto od Właściciela (dalej jako: "Opłata serwisowa”).

5.
Umowa Wypożyczenia zawierana jest między Użytkownikami w następujący sposób:

 • a. Właściciel zainteresowany Wypożyczeniem swojego Pojazdu dodaje w Serwisie Ogłoszenie, uzupełniając go o dane wskazane jako obowiązkowe, w tym w szczególności dane i parametry Pojazdu oraz cenę Wypożyczenia Pojazdu za jeden dzień, będącą kwotą brutto. Ogłoszenie stanowi zaproszenie do składania Zapytań;

 • b. Kierowca zainteresowany zawarciem z Właścicielem prezentującym Ogłoszenie Umowy Wypożyczenia obejmującego prezentowany w Ogłoszeniu Pojazd, składa Właścicielowi Zapytanie. Zapytanie przesyłane jest przez Kierowcę z wykorzystaniem udostępnianego w Serwisie formularza (dalej zwanego: "Formularzem”). W Formularzu Kierowca uzupełnia pola oznaczone jako obowiązkowe, w tym w szczególności termin Wypożyczenia Pojazdu. Formularz jest dostępny dla Kierowcy zalogowanego do Konta, bezpośrednio na stronie Ogłoszenia. Samo Zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Właściciel w odpowiedzi na taką wiadomość potwierdza Kierowcy dostępność Pojazdu korzystając z funkcjonalności dostępnych w ramach Konta.

 • c. Kierowca otrzymuje w swoim Koncie powiadomienie o potwierdzeniu lub braku dostępności Pojazdu dokonane przez Właściciela. W przypadku dostępności Pojazdu, Kierowca w celu dokończenia procesu składania oferty (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) zawarcia Umowy Wypożyczenia zobowiązany jest do opłacenia Opłaty wynajmu oraz Opłaty serwisowej – w wysokości 20 zł brutto.

 • d. Następnie Kierowca otrzymuje potwierdzenie przyjęcia swojej oferty lub informacje o jej odrzuceniu, która to wiadomość może być wysyłana przez system Serwisu na zlecenie Właściciela. W przypadku przyjęcia oferty – w tym momencie zostaje zawarta pomiędzy Stronami Umowa Wypożyczenia. W przypadku odrzucenia oferty – Kierowca otrzymuje również zwrot wpłaconych przez siebie środków.

 • e. Kierowca może dokonać cofnięcia swojego Zapytania, poprzez wybranie przycisku w ramach Konta – do momentu przyjęcia jego oferty przez Właściciela.

6.
Użytkownik może być informowany o otrzymaniu Zapytania, odrzuceniu lub przyjęciu jego oferty, jak również otrzymaniu wiadomości od drugiej Strony za pomocą systemu powiadomień dostępnych w ramach Konta.

7.
Kierowca, zgodnie z ppkt. 5 powyżej, jest zobowiązany do zapłaty Opłaty wynajmu za cały okres Wypożyczenia wraz z Opłatą serwisową na rzecz Usługodawcy łącznie, za pośrednictwem przelewu elektronicznego, z wykorzystaniem systemu płatności elektronicznej zintegrowanej z Serwisem.

8.
Opłata wynajmu jest przekazywana przez Awocaro Właścicielowi przelewem, na podany przez niego w Koncie numer rachunku bankowego, w terminie nie dłuższym niż 5 (pięć) Dni roboczych od zakończenia Umowy Wypożyczenia, której Opłata dotyczy. Właściciel w zawieranej umowie z Usługodawcą wyraża zgodę/dodaje dyspozycje na każdorazowe przekazanie na rzecz Usługodawcy Opłaty Serwisowej należnej od niego na rzecz Usługodawcy, pobieranej z przekazywanej mu Opłaty Wynajmu.

9.
Właściciel wskazując w Ogłoszeniu cenę za dzień Wypożyczenia Pojazdu zobowiązany jest do podania ostatecznej kwoty Opłaty wynajmu, w tym uwzględniając w niej ewentualnie należne podatki czy tez opłaty. Właściciel może oferować wraz z Pojazdem dodatkowe (nie będące obowiązkowymi w świetle powszechnie obowiązującego prawa) elementy wyposażenia Pojazdu, np. dodatkowy bagażnik. W takim przypadku Strony indywidualnie ustalają cenę wypożyczenia takich elementów oraz sposób płatności za ich wypożyczenie.

10.
Usługodawca przekazuje Stronom dokumenty księgowe potwierdzające płatność na jego rzecz Opłaty serwisowej – zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Dokument księgowy przekazany będzie Użytkownikowi w formie elektronicznej. Usługodawca może też umieszczać takie dokumenty w ramach Konta Użytkownika. Obowiązki Stron Umowy w tym zakresie, jak również w zakresie podatkowym, rozliczeniowym lub innym podobnym, realizowane są bezpośrednio przez same Strony.

11.
Każda ze Stron Umowy może anulować Wypożyczenie, co odbywa się poprzez odstąpienie od Umowy (umowne prawo odstąpienia od umowy), które realizowane może być dokonane w każdym przypadku nie później niż na 48 godziny przed uzgodnionym przez Strony terminem wydania Pojazdu do Wypożyczenia – bez konieczności zapłaty Opłaty wynajmu oraz Opłaty Serwisowej. W takim przypadku opłaty dokonane przez Kierowcę podlegają zwrotowi. Opłatę Serwisową zwraca Usługodawca. Kierowca może zostać poproszony o wskazanie numeru rachunku bankowego na który ma nastąpić zwrot.

Prawa I Obowiazki uzytkownika

1.
Użytkownik korzystając z Serwisu jest zobowiązany do:

 • wprowadzania za pośrednictwem Serwisu lub przekazywania innym Użytkownikom Serwisu, danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie Usługodawcy o jakichkolwiek zmianach tych danych, a w szczególności zmiany danych podanych w ramach Konta, Ogłoszenia lub innych danych niezbędnych do realizacji Usług Serwisu;

 • korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami, a także postanowieniami Regulaminu, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich;

 • niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu;

 • niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.
Zakazane jest prezentowanie przez Użytkownika w Serwisie, w tym w szczególności w ramach Ogłoszenia jakichkolwiek informacji, które zawierają treści zabronione przez prawo, naruszające zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji. Treści prezentowane przez Użytkownika nie mogą w szczególności:

 • naruszać godności ludzkiej;

 • zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość;

 • zawierać treści pornograficznych;

 • ranić przekonań religijnych lub politycznych;

 • zachęcać do naruszania lub łamania prawa;

 • zawierać treści naruszających prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, czy też zachęcających do łamania praw autorskich, w tym również poprzez udostępnianie treści mogących służyć naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.

3.
Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła dostępu do Konta.

4.
Użytkownik nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Użytkowników czy Usługodawcy, a w szczególności nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych.

5.
Usługodawca ma prawo do zawieszenia świadczenia Usług świadczonych dla Użytkowników, jak również rozwiązania Umowy o świadczenie takich Usług w trybie natychmiastowym, po uprzednim wezwaniu do zaprzestania naruszeń, a w przypadku Przedsiębiorców również bez takiego wezwania, w tym w szczególności, zawieszenia lub usunięcia Konta oraz zawieszenia dostępu do Serwisu w przypadku powzięcia wątpliwości co do poprawności czy kompletności podanych przez Użytkownika danych, jak również w przypadku:

 • powzięcia przez Usługodawcę podejrzenia, że Użytkownik narusza Regulamin, przepisy obowiązującego prawa lub zasady dobrych obyczajów,

 • gdy działania lub zaniechania Użytkownika wpływają lub mogą wpłynąć negatywnie na dobre imię Usługodawcy lub w inny sposób szkodzą lub mogą szkodzić Usługodawcy,

 • otrzymania przez Usługodawcę jakiejkolwiek skargi na działalność danego Użytkownika lub w innym przypadku powzięcia wątpliwości przez Usługodawcę co do zgodności ze specyfiką i charakterem Serwisu, prawem i zasadami współżycia społecznego, działań Użytkownika,

 • zaległości w jakiejkolwiek płatności należnej Usługodawcy od Użytkownika.

6.
Użytkownik będący Konsumentem, w terminie 14 dni od zawarcia Umowy zawartej na odległość (w tym Umowy świadczenia Usług), może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia Usługodawcy, którego wzór stanowi Załącznik do Regulaminu, a w przypadku Usługi prowadzenia Konta - również poprzez usunięcie Konta w Serwisie.

7.
Usługodawca przypomina, że zgodnie z Ustawą o prawa konsumenta, prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku: Umowy o świadczenie Usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy, a także w przypadku umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów,gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeśli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia umowy.

8.
Użytkownik jest zobowiązany do posiadania wszelkich praw do treści zamieszczanych w Serwisie, w tym danych wpisywanych w Koncie, Ogłoszeniu oraz formularzu kontaktowym. Użytkownik jest zobowiązany do wprowadzania w Serwisie danych zgodnych ze stanem faktycznym, w tym dane kontaktowe, które nie wprowadzają w błąd innych osób, oraz informowania niezwłocznie o jakichkolwiek zmianach dotyczących przekazanych Usługodawcy danych lub samodzielnego ich zmienienia za pomocą funkcjonalności Konta.

9.
Użytkownik posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą;

 • Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Prawa wlasnosci intelektullnej oraz wizerunek

1.
Treści dodawane przez Użytkowników do Serwisu, w tym w szczególności w ramach Ogłoszeń mogą stanowić utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 z poźn. zm.). Użytkownik obowiązany jest do posiadania wszelkich praw do treści zamieszczanych w Serwisie, a ich wykorzystanie nie może stanowić naruszenia przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu czy dobrych obyczajów.

2.
Użytkownik, poprzez zamieszczenie jakiejkolwiek treści w Serwisie, a w szczególności takiej jak teksty, opisy, zdjęcia, grafiki, logo, logotypy, indywidualne lub subiektywne opinie oraz komentarze lub poprzez przekazanie takich treści w inny sposób Usługodawcy, udziela Usługodawcy nieograniczonej terytorialnie, nieodpłatnej, niewyłącznej, licencji do umieszczenia i publikowania ich w Serwisie, na portalach społecznościowych, aplikacjach, widgetach lub innych kanałach Usługodawcy bez ograniczenia czasowego i terytorialnego, jak również do obsługiwania, wykorzystywania, uruchamiania, kopiowania, dystrybuowania, modyfikowania, publicznego odtwarzania lub wyświetlania, tworzenia opracowań, tłumaczenia tych treści lub tworzenia na ich podstawie materiałów pochodnych (dalej zwana: "Licencją”). Treści, dodane przez Użytkownika, mogą być dostępne również dla innych Użytkowników Serwisu. Użytkownik udziela Usługodawcy Licencji na następujących polach eksploatacji:

 • eksploatacji w całości lub we fragmentach w sieci on-line, w tym wprowadzania do pamięci komputera i/lub rozpowszechniania w sieci komputerowej, multimedialnej, w tym w Internecie, sieci telefonii komórkowej i/lub udostępnianie w postaci cyfrowej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów;

 • utrwalanie, zwielokrotnianie dowolną techniką;

 • wykorzystanie na stronach i w domenach internetowych;

 • wykorzystywanie w dowolnej formie na potrzeby reklamy lub promocji;

 • publiczne wyświetlenie lub odtwarzanie;

 • publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. w Internecie, a w szczególności na stronach internetowych Usługodawcy);

 • utrwalanie utworu oraz zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w szczególności światłoczułą, magnetyczną, audiowizualną, cyfrową (w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku), optyczną, drukarską w dowolnej formie, techniką zapisu komputerowego;

 • najem egzemplarzy oraz użyczenie egzemplarzy;

 • wprowadzanie do obrotu;

 • tłumaczenie, przystosowanie, zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany;

 • wykonywanie oraz zezwalanie na wykonywanie przez osoby trzecie opracowań, zmian, modyfikacji.

3.
Użytkownik wyraża zgodę na utrwalanie, obrót nośnikami, na których utrwalono zdjęcia, treści i wszelkie materiały zamieszczone w Serwisie, oraz na ich zwielokrotnianie wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, zgodnie z ppkt. powyżej, jeżeli powyższe działania będą związane z działalnością Serwisu i nie będą godziły w interesy Użytkownika. Użytkownik powyższej zgody udziela nieodpłatnie.

4.
Użytkownik umieszczając w Serwisie treści, o których mowa powyżej, zawierające również jego wizerunek, wyraża zgodę na jego rozpowszechnianie, wykorzystywanie i publiczne udostępniane, w tym w celu świadczenia Usług przez Usługodawcę, reklamowania, promowania Serwisu oraz dostarczania funkcjonalności Serwisu. Użytkownik powyższej zgody udziela nieodpłatnie.

Reklamacje

1.
Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania.

2.
Reklamacje można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail, na adresy Usługodawcy w niniejszym Regulaminie.

3.
Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko bądź nazwę firmy, adres zamieszkania lub siedziby, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

4.
Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika.

Ochrona danych osobowych

Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności dostępną na stronach internetowych Serwisu.

Odpowiedzialność

Zapisu niniejszego punktu mają zastosowanie wyłącznie do Użytkowników będących Przedsiębiorcami i nie dotyczą Użytkowników będących Konsumentami:

1.
Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

2.
Za stosowanie i wywiązywanie się Stron z obowiązków wynikających z realizacji Umów Wypożyczenia, jak również za sposób wykonania bądź też niewykonanie przez te Strony wynikających z nich i związanych z nimi obowiązków, odpowiedzialność ponosi wyłącznie Użytkownik.

3.
Użytkownik jest zobowiązany do realizowania zobowiązań wobec drugiej Strony Umowy Wypożyczenia zgodnie z warunkami zawartej Umowy Wypożyczenia.

4.
Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane naruszeniem postanowień Regulaminu. Usługodawcy przysługuje prawo obciążenia Użytkownika ewentualnymi kosztami postępowań sądowych i innych sankcji, które Usługodawca poniósł wskutek niezgodnej Regulaminem, prawem lub dobrymi obyczajami działalności Użytkownika.

5.
Użytkownik ponosi również wyłączną odpowiedzialność za poprawność oraz legalność prowadzonej przez niego działalności w tym realizowanych usług, kwalifikację oraz rzetelność pracowników, współpracowników i innych osób realizujących Umowę Wypożyczenia lub związane z nią obowiązki w jego imieniu czy na jego rachunek.

6.
Za treść dostępną w Ogłoszeniu wyłączną odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

7.
Odpowiedzialność Usługodawcy względem Użytkownika zostaje wyłączona w granicach dopuszczalnych przez obowiązujące prawo i zostaje ograniczona do wysokości 10 000 (dziesięć tysięcy złotych) złotych. W szczególności wyłączona zostaje odpowiedzialność Usługodawcy względem Użytkownika z tytułu utraconych korzyści.

8.
Użytkownik zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami w stosunku do Usługodawcy, w tym w szczególności z tytułu naruszenia ich praw przez treści prezentowane przez niego w Serwisie, w tym w głównie w ramach Ogłoszenia, jak również z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wypożyczenia, Użytkownik wstąpi do sprawy w miejsce Usługodawcy, przystąpi do sprawy jako interwenient uboczny lub na pierwsze wezwanie Usługodawcy dokona zwrotu wszystkich poniesionych przez niego z tego tytułu kosztów.

Postanowienia końcowe

1.
Regulamin jest dostępny w języku polskim.

2.
Powielanie bądź publikowanie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.

3.
O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, w przypadku gdy drugą stroną sporu nie jest Konsument będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.

4.
Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. Użytkownik proszony jest o bieżące kontrolowanie publikowanych zmian Regulaminu i zapoznawanie się z nimi. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, w terminie 14 dni od dnia opublikowania zmian Regulaminu należy poinformować o tym fakcie Usługodawcę w wiadomości mailowej na adres wskazany w pkt. I niniejszego Regulaminu. W przypadku, gdy nie nastąpi sytuacja określona w zdaniu poprzednim uznaje się, że Użytkownik zaakceptował nowy Regulamin w całości.

5.
Brak akceptacji Regulaminu powoduje rozwiązanie Umowy.

6.
Usługodawca może również przedstawić zmiany Regulaminu Użytkownikom posiadającym Konto do zapoznania się oraz akceptacji przy logowaniu do Konta Użytkownika. Jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje zmiany Regulaminu Umowa lub Umowy o świadczenie Usług w ramach Serwisu ulegają rozwiązaniu z chwilą z upływem 14 dni od tej odmowy akceptacji, chyba że w tym czasie Użytkownik dokonana akceptacji. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, zmienione zapisy Regulaminu obowiązują Użytkownika od dnia ich zaakceptowania.

7.
Zmiany Regulaminu nie mają zastosowania do zawartych wcześniej i trwających już Umów Wypożyczenia.